یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397

طراحان گرافیگ مانند مومیایی کنندگان دلسوزی هستند که تکه های داده را مثل تعداد زیادی از پروانه های خشک شده به صندوق جواهرات میچسبانند. — Paul Saffo

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com