عکاسی صنعتی و ویدئوی سه بعدی 360

عکاسی صنعتی، تبلیغاتی، مدلینگ و فیلمبرداری سه بعدی 360 درجه با امکان نمایش روی وب سایت.

فرآیند کار

با وجود اینکه مراحل کار نسبت به نوع خدمت متغییر خواهد بود، اما روال کاری مشترک در همه موارد به مراحل کلی زیر قابل تقسیم بندی هستند.

درک نیاز کارفرما

هدف از این مرحله مهم، درک کامل نیاز، اهداف و شرط موفقیت راه حل ارایه شده از دیدگاه کارفرما است.

مکاشفه و بررسی

در این مرحله به بررسی کسب و کار، رقیبان و مشتریان کارفرما پرداخته می شود و بر اساس نیاز مشخص شده، به مناسب ترین راه حل برای اجرا دست پیدا می کنیم.

طراحی راه حل

بر اساس استراتژی بدست آمده در مرحله مکاشفه و بررسی، مراحل طراحی و اجرای ایده آغاز می شود. در صورت نیاز، در انتهای هر فاز اجرا، نتیجه به کارفرما ارایه شده و نظرات ایشان در ادامه کار لحاظ می شود.

ارایه راه حل

در این مرحله محصول نهایی بعد از کنترل کیفی، به کارفرما ارائه داده شده و بعد از لحاظ شدن بازخورد های جمع آوری شده، محصول نهایی تحویل داده می شود.

پشتیبانی و ارتقاء

در این مرحله بازخورد های بعدی کارفرما یا کاربران نهایی محصول برای بهبود محصول نهایی بکار گرفته می شود. در صورت نیاز گزارش های ماهیانه درباره کارکرد محصول یا خدمت، به کارفرما ارایه خواهد شد.

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com