ست اداری آکادمی زبانهای خارجی معرفت

برای آکادمی زبانهای خارجی معرفت

کارت ویزیت آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرف اولکارت ویزیت آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرف دومطرح پاکت طراحی شده برای  آکادمی زبانهای خارجی معرفتسربرگ آکادمی زبانهای خارجی معرفت

خصوصیات

موسسه زبانهای خارجی معرفت، موسسه ای معتبر است که در غالب چندین شعبه در تهران، شهریار و اندیشه آموزش دوره های IELTS،TOEFL ،CPE ،CAE ،FCE ،PET و KET را توسط اساتید مجرب به عهده دارد.

اهداف

طراحی ست اداری موسسه زبانهای خارجی معرفت. برای تشویق مخاطبان موسسه که قشر جوان جامعه را تشکیل می دهند نیاز به طراحی طرحی مدرن و گویا بود تا ضمن ایجاد انگیزه و جذابیت برای آنها به طرحی متفاوت با موسسات مشابه در منطقه رسید.

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com